Karma Lingpa – Samowyzwolenie przez poznanie oznak śmierci

Zgodnie z cyklem nauk o samowyzwoleniu

Związanych z najwyższą doktryną

O mandali bóstw łagodnych i gniewnych

Tutaj zostanie ujawniona metoda samowyzwolenia

Na podstawie analizy oznak śmierci

Jako warunek osiągnięcia duchowego wyzwolenia

Podczas słuchania po wkroczeniu do bardo.

Słuchajcie tego uważnie, o szlachetni.

Samaja!!! Kje-ma!!!

To nasze słabe, iluzoryczne ciało

Zrodzone z przyczyn i warunków

Jest zawodne jak lampka maślana

Pozostawiona na zewnątrz podczas gwałtownej burzy.

Nie jest w stanie przetrwać zbyt długo.

Nigdzie nie ma samsarycznego ciała

Które nie jest naczyniem śmierci.

Co więcej, czas śmierci jest nieznany,

Dlatego zawsze powinniście uważnie

Wypatrywać oznak nadchodzącej śmierci

Jednocześnie podążając ścieżką Dharmy.

Nas ludzi mogą spotkać dwa rodzaje śmierci

Śmierć przedwczesną

I śmierć spowodowaną wyczerpaniem się naturalnego okresu życia.

Przedwczesnej śmierci można uniknąć

Dzięki stosowaniu nauk o długowieczności.

Jednakże, gdy przyczyną śmierci jest

Wyczerpanie naturalnej długości życia,

Metody te będą miały niewielką wartość.

To sytuacja podobna do tej

Kiedy w lampce maślanej zabraknie tłuszczu.

Nie ma nadziei na to, że nie zgaśnie.

Wszyscy zainteresowani obserwowaniem oznak śmierci

Najpierw muszą wykonać praktyki wstępne

Ofiarować tsok wizualizowanemu zgromadzeniu

Guru, bóstw medytacyjnych i dakiń.

Powinni też ofiarować tormy

Obrońcom Dharmy i strażnikom.

Oraz powinni też przywołać światowe bóstwa

Lokalne duchy i złożyć im ofiarę.

Tylko pod warunkiem przeprowadzenia tych praktyk wstepnych

Z należytą starannością

Obserwowanie oznak śmierci

Może mieć jakąkolwiek wartość.

Oznaki śmierci

Nie mają żądnego znaczenia

Jeśli praktyki wstępne nie zostaną przeprowadzone.

Wyróżniamy sześć typów oznak śmierci

Zewnętrzne, wewnętrzne, tajemne,

Oparte na wiedzy, krótkotrwałe

I pozostałe, inne od wymienionych.

From the self-liberation cycle of texts

Related to the profound doctrine

Of the peaceful and wrathful mandala deities,

Herein is revealed the self-liberation method

Of analising for the signs of death

As a condition for gaining spiritual freedom

By hearing when entering the bar-do

Listen to it closely, o noble ones.

Samaya!!! Kye-ma!!!

This weak illusory body of ours,

Born from causes and conditions,

Is unreliable, like a butter-lamp

Left outside in a violent wind storm.

It cannot endure for long.

Nowhere is there a samsaric body

That is not a vessel of death.

Moreover, the time of death is iuncertain,

So we should always be mindful

Of the signs of approaching death

And should strive in the way of Dharma.

We humans face two kinds of death

Death by untimely conditions, and

Death caused by the exhaustion of natural lifespan.

Untimely death can be turned away through

The methods taugh for achieving longevity.

However, when the cause of death is

The excaustion of the natural lifespan,

These methods will be of little value.

One’s situations is then like that

Of a butter-lamp empty of oil;

Without a hope but soon to be extinguished.

Anyone interested in making the observations

For the sings thet portend death

Should firstly porform the preliminarypractices

Of ofering tsok to the visualized assembly

Of gurus, meditations deities and dakinis.

They should also make the rorma offering

To the Dharma protectors and guardians,

And should invoke the worldly divinities

And local spirits, making offerings to them.

Only when these preliminaries have been performed

Correctly and with diligence

Will the observations for the death sings

Be of any value of meaning

The sings that are discussed in this text

Are not valid should they appear

When the preliminaries have not been performed.

As for actual sings types:

Outer, inner, secret,

Knowledge, short-termed and

The miscellaneus sings other than these.