USPOKOJENIE WPŁYWÓW MAMO

༄༅། །རཱ་ག་ཨ་སྱས་བསྒྲིགས་པའི་མ་མོའི་འཁྲུགས་སྐོང་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས་སོ༎


Zawarta tu, codzienna praktyka prowadząca do łagodzenia przeszkód powodowanych przez mamo, została ułożona przez Raga Asja.

[Pochodzi z dzieł zebranych Raga Asja (Karma Czagme);  Tom (ha), strony 499-501. Poniższy tekst nie zawiera mantr ani opisu mudr do tej praktyki. Aby ją wykonywać należy otrzymać lung i wyjaśnienia od wykwalifikowanego nauczyciela.]བྷྱོཿ ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་ལ། །གསང་སྔགས་བོན་དུ་གྱེར་བའི་དུས། །ཕས་ཟེར་བུ་ཡི་མི་ཉན་དུས།
།དུས་ངན་ཉེ་བ་འཐབས་པ་དང་། །གོས་ངན་རེ་ཐུལ་གྱོན་པ་དང་། །ཟས་ངན་ལྕི་བ་ཟ་བ་དང་།
།སྡེ་འཁྲུགས་ནང་དམེ་བྱེད་པའ་དུས། མ་མོ་ནག་མོ་ཐུགས་ཁྲོས་ནས། བུད་མེད་སྣ་ཚོགས་སྟོང་ཁམས་གང།
།མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་སྣ་ཚོགས་གཏོང། །མཁའ་ལ་ནད་སྤྲིན་སྔོ་དམར་འཁྲིགས། །དུས་ཀྱི་འཁྲུགས་པ་སློང་བྱེད་མ།
།མཚོན་གྱི་བསྐལ་པས་འཇིགས་བྱེད་མ། །གློ་བུར་མི་ལ་ལྷོག་རྒོད་འབེབས། །ཐོག་སེར་འབེབས་པའི་སྙིང་མོ་ཆེ།

BHJO – Kiedy pod koniec pięciuset lat ciemności, tajemna mantra wyradza się w zaklęcia szamańskie, w czasie gdy synowie nie słuchają ojców, krewni się kłócą, kiedy ludzie przyoblekają postrzępioną, niechlujną odzież, spożywają kiepskie jedzenie, kiedy waśnie w rodzinach, a w krajach wojny domowe – wzbudza to gniew Czarnej Bogini-Matki, która wypełnia królestwa świata bóstwami podobnymi sobie.

Choroby ludzi i zwierząt rozprzestrzeniają się [na ziemi], a niebo wypełnia zbierającymi się chmurami zielonej i czerwonej zarazy. O Bogini-Matko, która przywołujesz nieszczęścia tego wieku, [przez nas samych powodowane], O Bogini!  Która siejesz postrach w dobie przerażających broni, Ty, która porażasz nagle ludzi guzami nowotworów, jesteś Wielką Matką, której serce to lawina gradu i błyskawic! [spowodowanych naszymi działaniami]
ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ཁྱོད་ཀྱི་འབངས། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར། །ཁྱོད་ཀྱིས་མི་འདུལ་གང་ཡང་མེད༑
༑ནད་ཀྱང་མ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ནད། །རིམས་ཀྱང་མ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་རིམས། །ཁྲག་ཀྱང་མ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྲག
།སྤྱི་བདུད་ནད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར། །བསྐང་ངོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང། །དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་དང༑
༑རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་སྐོང་རྫས་ཀྱིས། །འཁྲུགས་པའི་མ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་ས་མ་ཡ།

Wszystkie duchy natury, ziemi, wody i drzew są twoimi sługami! Twój orszak składa się z ośmiu klas bogów i demonicznych asurów i nigdy nie ma istot, czy zjawisk, których nie mogłabyś ujarzmić.

Wszystkie choroby [wywołane naszymi błędami] pochodzą od Ciebie, o Matko! Wszystkie epidemie i infekcje, w rzeczywistości są Twoją aktywnością, o Matko! Wszelka przelana krew jest właściwie Twoją krwią, o Matko!

Kontrolujesz i przeciwdziałasz wszystkim demonom i chorobom – obyś była zadowolona substancjami samaja i tormą uczynioną z nektaru. Niech Twoje serce będzie w pełni usatysfakcjonowane przedmiotami stanowiącymi Twoją podporę, przedmiotami osiągnięć i przedmiotami spełniającymi Twoje życzenia, niechaj wzburzony umysł Bogini-Matki przepełni się satysfakcją! Obyś była zadowolona! SAMAJA!
ཐུགས་དམ་བསྐངས་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ནད་ཁ་ཆོད་ལ་རྨིས་ཁ་བསྒྱུར།
།ཁྲམ་ཁ་ཕྱིས་ལ་ཤྭ་རྡེལ་སྤོས། །ནད་གདོན་བར་ཆད་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། །མོ་ངན་མཚན་རྩུབ་བསྒྱུར་དུ་གསོལ།
།ཕོ་བདུད་དལ་ཁ་གཡས་སུ་བསྒྱུར། །མོ་བདུད་དལ་ཁ་གཡོན་དུ་བསྒྱུར། །སྤྱི་བདུད་དལ་ཁ་མཁའ་ལ་བསྒྱུར།
།བཟློག་བསྒྱུར་ཆེན་མོའི་དུས་ལ་བབ། །དུས་ལ་བབ་པོ་ས་མ་ཡ། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད།

Dzięki błogosławieństwu Twojego wypełnionego zadowoleniem umysłu! [I orszaku spełniającego Twe życzenia!] Niech choroby, plagi i epidemie będą trzymane z dala od nas, joginów i naszych rodzin!

Niech wszelkie nieszczęścia zostaną oddalone, a szczęście niechaj nam sprzyja! Upraszamy, abyście położyli kres wszystkim chorobom i kłótniom, oddalcie także wszelkie złe wróżby i przepowiednie.

Niech wszelkie nieszczęścia zostaną po prawej przemienione przez męskie demony! Niech wszelkie zła po lewej zostaną przemienione przez żeńskie demony! Niech wszelkie zło w ogóle zostanie odwrócone przez demony od nas w [przestrzeni] nieba!

Odsuń to wszystko! O, wspaniała Matko, nadszedł Twój czas! Wykorzystaj ten właściwy moment! [Pamiętaj o] SAMAJA – przyszedł czas wypełniania powziętych zobowiązań!


ཐོག་མེད་དུས་ནས་མ་རིག་བདང་གྱུར་པས། །མི་ཤེས་སྒྲིབ་པའི་ལེ་ལོའི་དབང་གིས་ནི།
།ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །སྤྲུལ་པ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ།

Oto, z powodu lenistwa, zaciemnień i głupoty, będących naszym udziałem zawsze, bez początku w czasie, dostaliśmy się we władanie ignorancji,
pobłądziliśmy w drodze do przebudzonej wszechwiedzy. Wyznajemy to wszystko [i błędy popełnione w rytuale], przed [naszym] zgromadzeniem [joginów] i modlimy się o wybaczenie przewin i oczyszczenie splamień!

===
Przekład: Antoni Leśniewski.

Malowidło przedstawia Ekadżati, więcej na temat tej strażniczki na stronie: https://www.himalayanart.org/items/263

Więcej o mamo: https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mamo