Dalajlama – cztery pieczęcie

„Problem rozróżniania buddystów od osób wyznających inne poglądy istniał w dawnych czasach i pozostał aktualny do dziś. W starożytnych Indiach takich rozróżnień dokonywano zazwyczaj na podstawie poglądów filozoficznych dotyczących natury jaźni i zjawisk. Wygodnym i zwięzłym sposobem przedstawiania poglądów buddyjskich jest odwołania do czterech pieczęci, które zostały opisane w Sutrze królewskiego samadhi (Samadhiradża Sutra). Uważa się, że osoby akceptujące cztery pieczęcie prezentują buddyjskie poglądy, a ludzie traktujący Trzy Klejnoty jako ostateczne źródło schronienia postępują w sposób charakteryzujący buddystów. Cztery pieczęcie to:

(1) wszystkie uwarunkowane zjawiska są nietrwałe;

(2) wszystkie skalane zjawiska są duhkha (niezadowalające) z samej swej natury;

(3) wszystkie zjawiska są puste i pozbawione własnej jaźni;

(4) nirwana jest prawdziwym spokojem”

Dalajlama – PODSTAWY BUDDYJSKIEJ PRAKTYKI (strona 25, wydawnictwo HELION)